વડોદરામાં નિસહાય જીવન ગુજારતા વૃદ્ધોને ખુદ્દારી ભર્યું જીવન જીવડાવવાનો યુવાનનો અનોખો પ્રયાસ

વડોદરામાં નિસહાય જીવન ગુજારતા વૃદ્ધોને ખુદ્દારી ભર્યું જીવન જીવડાવવાનો યુવાનનો અનોખો પ્રયાસ

https://watchgujarat.com/india/gujarat/young-boy-unique-way-to-help-old-age-people-live-dignified-life/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *