નિરાધારોની દિવાળીમાં અજવાળુ પાથર્યુ:વડોદરાના યુવાને 30 નિઃસહાય વૃદ્ધોના દાઢી-વાળ કપાવી આપ્યા, નવા કપડા, હાઇજીન કીટ અને મિઠાઇનું વિતરણ કર્યું

નિરાધારોની દિવાળીમાં અજવાળુ પાથર્યુ:વડોદરાના યુવાને 30 નિઃસહાય વૃદ્ધોના દાઢી-વાળ કપાવી આપ્યા, નવા કપડા, હાઇજીન કીટ અને મિઠાઇનું વિતરણ કર્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Welcome to Shravanseva!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?