નિરાધારોની દિવાળીમાં અજવાળુ પાથર્યુ:વડોદરાના યુવાને 30 નિઃસહાય વૃદ્ધોના દાઢી-વાળ કપાવી આપ્યા, નવા કપડા, હાઇજીન કીટ અને મિઠાઇનું વિતરણ કર્યું

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *