કળિયુગનો શ્રવણ:વડોદરાનો યુવાન રસ્તે રઝળતા વૃદ્ધોની સેવા કરે છે, દીકરો બની વૃદ્ધો માટે સારવાર, રહેવા-જમવાની સુવિધા ઊભી કરે છે

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *