કળિયુગનો શ્રવણ:વડોદરાનો યુવાન રસ્તે રઝળતા વૃદ્ધોની સેવા કરે છે, દીકરો બની વૃદ્ધો માટે સારવાર, રહેવા-જમવાની સુવિધા ઊભી કરે છે

કળિયુગનો શ્રવણ:વડોદરાનો યુવાન રસ્તે રઝળતા વૃદ્ધોની સેવા કરે છે, દીકરો બની વૃદ્ધો માટે સારવાર, રહેવા-જમવાની સુવિધા ઊભી કરે છે

કળયુગનો શ્રવણ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Welcome to Shravanseva!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?