દિપાવલી પર્વ પહેલા ચક્ષુ દિવ્યાંગજનોના જીવનમાં ઉજાસ ફેલાવવાનો શ્રવણસેવા નો અનોખો પ્રયાસ

Unique initiative by Shravan Seva to spread the light in the lives of the visually impaired. Media Appreciation Watch Gujarat: https://watchgujarat.com/vadodara-shravan-seva-ngo-offcer-new-clothes-to-blind-diwali-2022 Divya Bhaskar: https://www.divyabhaskar.co.in/local/gujarat/vadodara/news/vadodaras-hearing-care-workers-take-3-prajna-chakshu-to-malls-to-shop-deliver-food-to-people-living-on-footpaths-for-1-year-130475138.html