આ જ તો છે વડોદરાના સંસ્કાર, તરછોડાયેલા નિસહાય વૃદ્ધોની દિવાળી કળિયુગના શ્રવણે સુધારી

https://watchgujarat.com/general/vadodara-shravan-seva-makeover-of-bagger-diwali-celebration/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *