સેવાયજ્ઞ:વડોદરામાં ટીમ રિવોલ્યુશન 40 દિવસથી ફૂટપાથવાસીઓને જમાડે છે, કાર્યકરે પોતાના હાથે શરબત પિવડાવ્યું તો વૃદ્ધે કહ્યું: ‘અમારી સામે કોઇ જોતુ પણ નથી, ભગવાન તમારૂ ભલુ કરે’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *